Όροι και Προϋποθέσεις

συνεργασίας (εφεξής «όροι») των μαθητών, φοιτητών, γονέων/κηδεμόνων κ.ο.κ. (εφεξής «ενδιαφερόμενοι») με την διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία «Philomαtheia» (εφεξής «διδάσκουσα») για διεργασία online μαθημάτων, φοιτητικών εργασιών, κειμενικής επιμέλειας κ.ο.κ. (εφεξής «παροχές»)

Α. Για τον ενδιαφερόμενο/η

 1. Πριν την έναρξη συνεργασίας οποιασδήποτε παροχής αποστέλλονται οι όροι στο e-mail του ενδιαφερόμενου για αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Μετά την αποδοχή τους οι όροι θεωρούνται γνωστοί και αποδεκτοί και η διδάσκουσα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρανόηση από τον ενδιαφερόμενο.

 2. Πριν την έναρξη αποπεράτωσης οποιασδήποτε παροχής (εκτός των ιδιαίτερων μαθημάτων) αποστέλλεται μέρος του κόστους (20% της συμφωνηθείσας κοστολόγησης) και δεν επιστρέφεται

 3. Το υπόλοιπο μέρος του κόστους (80%) αποστέλλεται ολόκληρο ή κατά μέρη πριν την ολοκλήρωση της παροχής από τη διδάσκουσα βάσει συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο. Η διδάσκουσα αποστέλλει το τελικό έγγραφο μετά την εξόφληση

 4. Για τα online ιδιαίτερα μαθήματα αποστέλλεται στη διδάσκουσα το κόστος του πρώτου κοστολογηθέντος μαθήματος πριν το πρώτο κοστολογηθέν μάθημα και στο εξής η αποζημίωση πραγματοποιείται με βάση την συμφωνηθείσα περιοδικότητα (λ.χ. μία φορά την εβδομάδα για την εβδομάδα που ακολουθεί)

 5. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των online ιδιαίτερων μαθημάτων ανά πάσα στιγμή χωρίς ερωτήσεις με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση των μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την στιγμή της διακοπής

 6. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας οποιασδήποτε παροχής αλλά δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων όταν ο λόγος λήξης δεν σχετίζεται με την διδάσκουσα, το έργο της και το σύνολο της συμφωνίας (βλ. Β.3)

Β. Για τη διδάσκουσα

 1. Η διδάσκουσα ωφείλει να φέρει εις πέρας την εκάστοτε παροχή έγκαιρα και με 100% επιτυχία βάσει των συμφωνηθέντων αιτημάτων

 2. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παροχής εντός προθεσμίας από τη διδάσκουσα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το 80% του κόστους της παροχής ανεξάρτητα από την ποσότητα ή την ποιότητα έργου που επιτελέστηκε μέχρι την στιγμή της επιστροφής (δεν ισχύει για τα online ιδιαίτερα μαθήματα, βλέπε Α.4 και Α.5)

 3. Η διδάσκουσα διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το άνωθι μέρος του κόστους (80%) εάν ο ενδιαφερόμενος πράττει αντίθετα των όρων που αποδέχτηκε ή εάν αποσύρει τη συμφωνία για λόγους που δεν σχετίζονται με την διδάσκουσα, το έργο της και το σύνολο της συμφωνίας (βλ. Α.6)

 4. Η επιστροφή του άνωθι μέρους του κόστους (80%) δεν πραγματοποιείται λόγω κακής/μη αναμενόμενης βαθμολόγησης του γραπτού/εξαμήνου

 5. Σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων κατόπιν αιτήματος της διδάσκουσας ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει την εξόφληση των μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την στιγμή της διακοπής και αποζημιώνεται με το 50% του εβδομαδιαίου κόστους των συμφωνηθέντων ιδιαίτερων μαθημάτων της εβδομάδας που ακολουθεί μετά την διακοπή των μαθημάτων

Γ. Επικοινωνία

 1. Η επικοινωνία με τη διδάσκουσα για οποιονδήποτε λόγο πραγματοποιείται με μία από τις 3 επιλογές (τηλεφωνική κλήση, e-mail, συμπλήρωση φόρμας) βάσει των ωρών επικοινωνίας (Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ., Σάββατο: 11:00 π.μ. έως 22.00 μ.μ., Κυριακές και αργίες: 18:00 μ.μ έως 21:00 μ.μ.) και των υποσημειώσεων που αναγράφονται στη σελίδα

 2. Οι ώρες επικοινωνίας και οι υποσημειώσεις πιθανόν μεταβληθούν σε ετήσια βάση. Προτείνεται εντόνως οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από τη σελίδα για τις ώρες επικοινωνίας

 3. Δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας εκτός των ωρών επικοινωνίας. Η επικοινωνία εκτός των ωρών επικοινωνίας γίνεται μόνο με αποστολή e-mail ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Δ. Συναλλαγές

 1. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με έναν από τους εξής τρόπους:
  α) Paypal (χωρίς φόρους)
  β) Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (e-banking)
  Εθνικής - NBG (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας ο φόρος βαραίνει τον ενδιαφερόμενο)
  γ) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής - NBG (σε περίπτωση φόρου ο φόρος βαραίνει τον ενδιαφερόμενο)

 2. Σε περίπτωση επιστροφής μέρος του κόστους από τη διδάσκουσα (βλέπε Β.3/Β.4) η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω Paypal ή e-banking Εθνικής - NBG (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας ο φόρος βαραίνει τη διδασκουσα)
Πνευματικά Δικαιώματα


 1. Ο ιστότοπος προστατεύεται από τη reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου της Google (για λήψη πατήστε εδώ) και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (για λήψη πατήστε εδώ).

 2. Η διδάκσουσα δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικά στοιχεία, τίτλοι εργασιών, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.ο.κ. για κανένα λόγο και σε κανένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό. Η συνεργασία των ενδιαφερομένων με τη διδάσκουσα προστατεύεται από καθολική και διηνεκή εχεμύθεια.

 3. Η διδάσκουσα δεν διεκδικεί μέρος ή σύνολο πνευματικών δικαιωμάτων για κανένα από τα έργα που αναλαμβάνει. Όλες οι εργασίες αποτελούν 100% έργο του εκάστοτε συγγραφέα και καμία επιμέλεια η βελτιωτική ενέργεια από τη διδάσκουσα δεν αποτελεί απειλή στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού.

 4. Όλες οι εργασίες και συναφείς παροχές (powerpoint, σημειώσεις κ.ο.κ.), ολοκληρωμένες ή ημιτελείς, φυλάσσονται από τη διδάσκουσα σε προσωπικό και προστατευμένο με κωδικό αρχείο για λόγους διαφάνειας.

 5. Η χρήση συγκεκριμένων παροχών ως «δείγματα» για σκοπούς προβολής στον ιστότοπο πραγματοποιείται μόνο έπειτα από την γραπτή λήψη άδειας από τον ενδιαφερόμενο. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε παροχής (συνολικά, περιγραφικά ή ονομαστικά).

Για τη λήψη των Όρων και Προϋποθέσεων συνεργασίας και των Πνευματικών Δικαιωμάτων πατήστε εδώ.